Sekretesspolicy

Spara som PDF-fil

ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

(giltig från april 2024)

Innehåll

Inledning

A. Allmänna bestämmelser

B. Särskilda bestämmelser för onlinebutiken

Inledning

Genom att registrera sig för BestSecret intygar medlemmen att han/hon godkänner följande allmänna villkor för Best Secret GmbH (nedan: "BestSecret"). Av äsarvänlighetsskäl använder vi det generiska maskulinumet i denna text. Naturligtvis är alla kön lika mycket värda.

A. Allmänna bestämmelser

AVSNITT 1 ALLMÄNT

 1. Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan BestSecret och medlemmarna

  1. (a) vid användning av webbplatsen www.bestsecret.com (nedan kallad "Webbplatsen") eller BestSecret-appen för mobila slutenheter (nedan kallad "Appen") och

  2. (b) försäljning av varor (nedan "varor") av BestSecret via webbplatsen eller appen.

  3. (lit. (a) till (b) helt och hållet: Bästa hemliga tjänster)

 2. Genom att registrera dig på webbplatsen eller i appen godkänner du villkoren. Om du inte godkänner villkoren är du förbjuden att använda BestSecret-tjänsterna. Affärsrelationer med BestSecret omfattas uteslutande av dessa villkor.

 3. Den aktuella versionen av allmänna villkor kan laddas ner och skrivas ut på www.bestsecret.se/terms.htm.

 4. BestSecret har rätt att ändra dessa Villkor i enlighet med avsnitt 7.

 5. BestSecret kräver att användare läser dessa Villkor innan de använder Webbplatsen/Appen eller beställer varor. Om du inte förstår delar av dessa Villkor, vänligen kontakta BestSecret under help.bestsecret.se för att få dem förklarade för dig.

AVSNITT 2 DATASKYDD

Att skydda din integritet är vår högsta prioritet. Du kan läsa vår integritetspolicy på www.bestsecret.se/data_protection.htm för att se vilka uppgifter BestSecret samlar in från dig och hur de behandlas.

AVSNITT 3 MEDLEMSKAP

Endast medlemmar har tillgång till denna

 1. online-shop.

 2. Det första kravet för att bli medlem är en rekommendation.

 3. Endast konsumenter som är fullt juridiskt kompetenta kan bli medlemmar.

 4. Du kan bara registrera dig online.

 5. Du blir medlem först när BestSecret godkänner din medlemsansökan.

 6. BestSecret är inte skyldigt att acceptera nya medlemmar.

 7. Varje medlem ska få ett BestSecret-konto ("konto").

 8. Varje fysisk person får endast ha ett konto.

 9. Medlemskap kan inte överlåtas.

 10. Medlemskap är gratis.

 11. Medlemmen förbinder sig att använda Webbplatsen i enlighet med dessa Villkor. Inloggningsuppgifter ska hållas hemliga. Vid misstanke om att tredje part använder inloggningsuppgifterna är medlemmen skyldig att utan onödigt dröjsmål informera BestSecret och ändra sitt lösenord.

AVSNITT 4 MEDLEMSKAPETS VARAKTIGHET OCH UPPHÖRANDE

 1. Medlemskapet kvarstår på obestämd tid.

 2. Medlemmen och BestSecret har rätt att säga upp sitt medlemskap när som helst, utan att ange skäl och med omedelbar verkan. Uppsägningar från medlemmens sida kan skickas till vår kundservice på help.bestsecret.se. För mer information klicka här.

 3. Om en medlem inte beställer några varor via sitt konto under en period av ett år eller mer, kan BestSecret avaktivera kontot. BestSecret kommer att meddela medlemmen via e-post en rimlig tid före avaktiveringen och ge medlemmen möjlighet att förhindra avaktiveringen. I synnerhet, om medlemmen beställer varor via kontot fram till dagen för avaktivering, kan BestSecret avstå från att avaktivera kontot. Även efter avaktivering av ett konto kan ett medlemskap förvärvas på nytt; Del A punkt 3 ska då tillämpas på motsvarande sätt.

 4. Om medlemmen bryter mot dessa villkor eller en avtalsförpliktelse har BestSecret rätt att säga upp medlemskapet utan föregående meddelande och med omedelbar verkan.

 5. Uppsägning har ingen effekt på beställningar som redan har lämnats. Medlemmens eventuella rätt till återkallelse och annullering påverkas inte av uppsägningen. Efter att uppsägningen har trätt i kraft kan fakturor och avtalsdokument endast utfärdas via kundtjänst från fall till fall och med tydlig identifiering av kontot eller medlemmen.

 6. Om en medlem invänder mot Villkoren eller delar därav upphör dennes medlemskap automatiskt när invändningen inkommit till BestSecret, efter att BestSecret informerats om den förestående uppsägningen och en skälig tid förflutit mellan invändning och uppsägning.

5.1 Allmän information

 1. BestSecret belönar särskilt lojala medlemmar genom att erbjuda VIP-klubben. Medlemmar kan tjäna poäng baserat på vissa aktiviteter. Medlemmar kan uppnå Silver-, Guld- eller Diamantstatus beroende på hur många poäng de har. Du kan läsa om vad du behöver göra för att nå önskad status och vilka respektive förmåner som finns i Helpcenter under punkten VIP Club. Du hittar Help Center här. Vissa förmåner erbjuds i samarbete med samarbetspartners. Dessa erbjudanden kan vara tidsbegränsade, endast erbjudas i utvalda jurisdiktioner eller länder och kan avslutas när som helst i framtiden utan att ange skäl.

 2. Det kan ta upp till sex veckor innan du får dina poäng tillgodoräknade.

 3. Respektive status är giltig i 12 månader. Om du når en högre nivå under denna period kommer du automatiskt att flyttas till nästa högre nivå. Du behåller också din nya status under en period på 12 månader.

5.2 Rekrytering av nya medlemmar

 1. Varje medlem som har gjort en beställning och behållit och betalat minst en vara från den, har möjlighet att värva nya medlemmar. Du kan läsa om hur du kan värva nya medlemmar på https://www.bestsecret.se/recommendation.htm.

 2. Medlemmar kan göra ett begränsat antal hänvisningar beroende på deras status. Medlemmar som har Basic-status har i allmänhet fem (5) värvningsrättigheter tillgängliga per år. Medlemmar med Silver-status kan i allmänhet göra tio (10) värvningar per år. Medlemmar som har uppnått Gold-status har rätt att värva 15 personer per år. Medlemmar som har uppnått Diamond-status har rätt att värva 20 personer per år.

 3. Referenser kan endast skickas till potentiella nya BestSecret-kunder. Referenser får inte skickas till kunder som redan är registrerade eller som redan har blivit nekade av BestSecret.

 4. En person anses ha blivit värvad om denne registrerar sig som BestSecret-kund ("värvad") som svar på en direkt värvning av en medlem ("värvare") med hjälp av den inbjudningslänk som tillhandahållits dem. Samma person kan inte få flera värvningar.

 5. Om den värvade personen har gjort minst en beställning och har behållit och betalat för minst en produkt, kommer den värvade personen att få en värvningskupong på 10% (Basic och Silver), 15% (Gold) eller 20% (Diamond), beroende på hans VIP- statusnivå. Inom särskilda kampanjperioder med olika kupongbelopp (så kallade virala kampanjer) förbehåller sig BestSecret rätten att fastställa som en förutsättning för utfärdandet av rekommendationskupongen för värvaren att den värvade personen gör sitt första köp inom en period av 90 dagar från registreringsdatumet. Rekommendationskupongen kommer att krediteras värvarens konto efter utgången av den tillämpliga returperioden enligt värvarens statusnivå och en viss returbehandlingstid. Dessutom regleras ytterligare provisioner i klausul 5.4.

 6. Egenrekommendationer av alla slag är uttryckligen förbjudna och kan spåras. BestSecret förbehåller sig rätten att blockera alla konton i samband med en självrekommendation och att vidta ytterligare rättsliga åtgärder i händelse av brott mot denna klausul 5.2.6.

5.3 Förbud mot spamming med hänvisningslänkar

Oönskad spridning av värvningslänkar, så kallad spamming, både i allmänhet och i synnerhet på så kallade dealplattformar, sociala nätverk eller liknande, spridning av värvningslänkar på ett sätt som skadar BestSecrets rykte samt sändande av värvningar till personer som inte önskar en värvning till BestSecret är uttryckligen förbjudet. Samtycke från den person som ska värvas måste inhämtas i förväg. Det klargörs att i sociala nätverk på (i) kommersiella profiler, (ii) privata profiler, vars syfte enligt det objektiva utseendet är att dela värvningslänkar, och (iii) privata profiler, genom vars profilinställning allt innehåll är allmänt synligt för allmänheten, är delning av värvningslänkar förbjuden utan BestSecrets förhandsgodkännande. Privata profiler, genom vars profilinställning innehållet endast är synligt för vänner och personligt kända kontakter, kan också dela värvningslänkar till vänner och personligt kända kontakter via sociala nätverk i enlighet med denna klausul 5.3. Delning av värvningslänkar i den personliga miljön är också uttryckligen tillåtet. Oaktat klausul 5.5.2 förbehåller sig BestSecret rätten att blockera alla relaterade konton och att vidta ytterligare rättsliga åtgärder vid överträdelse av denna klausul 5.3.

5.4 Kommissionens system

 1. Varje rekommenderande medlem som minst har uppnått Silverstatus vid tidpunkten för rekommendationen erhåller en provision baserad på köp av de personer de värvat inom de första tio (10) månaderna efter att den värvade personen registrerat sig som medlem i BestSecret. Den rekommenderande medlemmen måste bjuda in minst två personer till BestSecret som lägger en beställning vardera inom ett år och har behållit och betalat för minst en vara. Från och med denna tidpunkt kommer den rekommenderade medlemmens provisionskonto att uppdateras och den rekommenderade medlemmen kommer att ha tillgång till kontot förutsatt att de har behållit minst Silverstatus.

 2. Provisionen för Silver- eller Gold-kunder är 5 % av den värvades nettoköp (inköpspris utan mervärdesskatt) och för Diamond-kunder 7 % av den värvades nettoomsättning. Provisionsbeloppet beror på värvarens status vid tidpunkten för registreringen av den värvade personen. Provisionsbeloppet kommer inte att justeras för tidigare hänvisningar i händelse av en förändring av status.

 3. Provisioner är endast giltiga för beställningar som har betalats i sin helhet och slutligen behållits av mottagaren av värvningen och endast efter att dessa villkor har uppfyllts. Ingen provisionskredit kommer att tilldelas om den värvade returnerar en beställning. Om den värvade använder rabattkuponger vid ett köp kommer rabattkupongen att dras av från nettoköpeskillingen vid beräkning av provisionen.

 4. Provisionsperioden under vilken referenten kommer att tilldelas en provisionskredit för köp av den refererade är 365 dagar från det datum då den refererade registrerade sig som en BestSecret-kund. Köp som görs av den hänvisade parten måste vara helt slutförda inom denna provisionsperiod, dvs. den statusberoende returtiden måste ha löpt ut och köpet inklusive provisionsbetalningen måste ha behandlats. I allmänhet gäller detta för köp som görs inom tio (10) månader efter registrering. BestSecret förbehåller sig rätten att kreditera värvaren med provision även för beställningar som görs senare än tio (10) månader efter den värvade registreringen. Referenten har dock inte rätt till detta.

 5. Provisioner kommer att betalas ut som kuponger. Provisionskrediter kan inte betalas ut i kontanter. Provisionskontot får endast användas för beställningar från BestSecret.

 6. För att få provisionen utbetald som en värdecheck behöver värvaren alltid ha två aktiva värvningar samtidigt. En värvad anses vara en aktiv värvning under maximalt ett år efter registrering, om och så snart denne har lagt minst en order inom ett år från registrering och har behållit och betalat för minst en vara.

 7. Medlemmar är ansvariga för eventuell skatteskuld i samband med deras provisioner.

 8. Provisionerna kan lösas in fram till slutet av det tredje året efter mottagandet.

5.5 Tillhörande

 1. BestSecret förbehåller sig rätten att ändra villkoren för VIP-klubben i enlighet med avsnitt 7 eller att helt upphöra med VIP-klubben.

 2. BestSecret förbehåller sig rätten att blockera provisionskontot, att återkräva provision som har betalats ut, att stänga av medlemmar från VIP-klubben eller att återkalla vissa förmåner som är kopplade till VIP-klubben, och att vidta ytterligare rättsliga åtgärder, i händelse av skyldiga brott mot allmänna villkor , eller missbruk i någon form.

 3. Om VIP-klubben upphör skall intjänade provisioner förbli giltiga enligt bestämmelserna i avsnitt A.5.4.8 och 5.52, och tillämpliga lagstadgade preskriptionstider skall gälla. s

 4. Uppdragen upphör att gälla om medlemskapet i BestSecret avslutas helt och hållet.

AVSNITT 6 VOUCHERS

6.1 Allmänna villkor

 1. Det finns två typer av voucher, å ena sidan (i) beloppsvoucher som utfärdas t.ex. i samband med lotterier, rekommendationer (så kallade provisioner), kampanjer eller av kundtjänst (så kallade " bonusvoucher"), som har ett konkret värde i pengar, å andra sidan (ii) procentvoucher. Vouchers kan användas för att köpa varor på Webbplatsen/Appen. Vouchern krediteras mot fakturabeloppet genom att dra av den proportionellt från alla beställda varor eller - om detta anges i vouchern och motsvarande användningsvillkor - från vissa varor eller grupper av varor. Vouchers kan endast krediteras mot eventuella fraktkostnader om detta uttryckligen anges i de relevanta inlösenvillkoren.

 2. Om beställningen överstiger värdet på vouchern kan mellanskillnaden regleras med en annan tillåten betalningsmetod.

 3. Högst fem (5) beloppsvouchers eller en (1) procentvouchers kan lösas in per beställning.

 4. Varje voucher får endast användas en gång. Om det inte finns andra inlösenvillkor för en voucher, kan skillnaden mellan voucher och fakturabeloppet också lösas in för ett senare köp om det gäller en beloppsvoucher.

 5. Om medlemmen returnerar varor för vilka en voucher användes för betalning, kommer inköpspriset för den returnerade varan (proportionellt) reducerat med en voucher att krediteras tillbaka till det ursprungliga betalningsmedlet. När det gäller beloppsvoucher kommer det utfärdas en ny voucher för det proportionella värdet av de returnerade varorna. Procentvouchers värdecheckar varken återbetalas eller utfärdas på nytt vid returer.

 6. Vouchers kan inte betalas inte ut i kontanter.

 7. BestSecret tar inget ansvar för förlust, stöld, förstörelse eller försenad överföring (t.ex. på grund av tekniska svårigheter) av vouchers, om de ovan nämnda omständigheterna inte härrör från BestSecrets sfär.

 8. BestSecret förbehåller sig rätten att hänvisa till alternativa betalningsmetoder, neka leverans och/eller spärra konton om man har goda skäl att misstänka missbruk i samband med användandet av vouchers.

 9. Om du vill lösa in voucher på ditt konto eller se ett befintligt tillgodohavande, vänligen besök https://www.bestsecret.se och välj "Vouchers" under din profil.

 10. Om du har några klagomål eller frågor, vänligen kontakta vår kundtjänst under https:// help.bestsecret.se.

6.2 Särskilda villkor för bonus voucher

 1. BestSecret förbehåller sig rätten att utesluta vissa varor från inlösen av bonus voucher.

 2. BestSecret förbehåller sig rätten att endast acceptera en bonus voucher per beställning.

 3. Bonus vouchers kan endast lösas in under en begränsad tid. De förlorar sin giltighet på det datum som anges på bonus vouchern. Denna period kan inte förlängas.

 4. Om bonus vouchern överstiger fakturabeloppet, kommer det återstående kreditbeloppet inte att återbetalas.

 5. Bonus vouchers kan inte överlåtas till andra personer.

 6. Bonus vouchers kan vara beroende av lägsta eller högsta ordervärde. Om medlemmen returnerar varor och därefter understiger det lägsta ordervärdet förbehåller sig BestSecret rätten att annullera bonus vouchern.

 7. BestSecret förbehåller sig rätten att bevilja bonus vouchers med förbehåll för ytterligare inlösenvillkor. BestSecret kommer att tillhandahålla dessa villkor vid tidpunkten för beviljandet av bonus vouchern.

AVSNITT 7 ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

 1. De nuvarande villkoren gäller för alla köp på BestSecret

 2. BestSecret har rätt att ändra sina allmänna villkor ensidigt om det finns ett giltigt skäl, särskilt på grund av implementering av lagändringar, rättsliga krav eller av goda skäl. Under inga omständigheter får ensidiga ändringar förändra det tidigare förhållandet mellan prestation och ersättning till nackdel för medlemmen. Ändringar av de huvudsakliga prestationsåtagandena i avtalet samt relevanta avgifter för medlemmarna ska under alla omständigheter kräva uttryckligt samtycke från medlemmen.

 3. BestSecret kommer att informera medlemmarna om väsentliga, dvs. inte endast redaktionella, ändringar av Villkoren minst sex veckor i förväg via Webbplatsen/Appen eller via e-post. Om du inte samtycker till ändringarna kan du säga upp ditt medlemskap utan föregående meddelande och kostnadsfritt innan de nya Villkoren träder i kraft. Du kommer att informeras om detta igen i meddelandet. Om ingen invändning inkommer från din sida kommer Villkoren automatiskt att ligga till grund för ditt medlemskap och alla framtida köp.

 4. Alternativt kan BestSecret också inhämta medlemmens uttryckliga samtycke till ändringarna i Villkoren. Detta kan till exempel göras genom att kräva att medlemmen först godkänner villkoren när han eller hon loggar in på kontot nästa gång eller innan han eller hon gör nästa köp i onlinebutiken.

AVSNITT 8 AVSKILJBARHETSKLAUSUL

Skulle en eller flera av bestämmelserna i Villkoren vara ogiltiga, skall detta inte påverka övriga bestämmelser.

AVSNITT 9 RÄTTIGHETER

 1. Om du inte samtycker till Villkoren och BestSecret inte svarar direkt på framförda anspråk, innebär detta inte att BestSecret avstår från några rättigheter. Snarare förbehåller sig BestSecret rätten att hävda sina anspråk i framtiden.

 2. Dessa bestämmelser gäller mellan BestSecret och dess medlemmar. Tredje part kan inte härleda några anspråk från dem.

 3. Om inte annat är förbjudet enligt lag samtycker du härmed till att BestSecret får överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje part utan att det påverkar dina rättigheter och skyldigheter negativt.

 4. Medlemmen får endast överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren med BestSecrets skriftliga medgivande.

 5. BestSecret förbehåller sig rätten att använda lämpliga tjänsteleverantörer, t.ex. fraktleverantörer, för att uppfylla de skyldigheter som följer av detta avtal med kunden.

AVSNITT 10 TILLÄMPLIG LAG

Förbundsrepubliken Tysklands lag ska tillämpas i händelse av rättsliga tvister, med undantag för FN:s köplag. Vid affärer med slutkonsumenter inom Europeiska unionen ska lagen i slutkonsumentens hemvist också tillämpas inom ramen för de tvingande bestämmelserna i konsumentlagstiftningen.

AVSNITT 11 KONTAKT, ÅTERKOPPLING OCH KLAGOMÅL

Om du vill kontakta BestSecret angående Villkoren eller dokument som det hänvisas till i dessa, vänligen skriv till: Best Secret GmbH, Margaretha-Ley-Ring 27, 85609 Aschheim, Tyskland eller Vänligen kontakta vår kundtjänst på help.bestsecret.se

BestSecret är glada att höra från dig och är alltid intresserade av att förbättra sina tjänster och erbjudanden. Genom att ge din feedback samtycker du till att BestSecret använder dina förslag utan att betala en avgift.

Om BestSecret vill kontakta dig gör vi det via e-post eller skriftligen på den adress du angett.

B. Särskilda bestämmelser för onlinebutiken BestSecret

Villkoren i denna del B. reglerar förhållandet mellan BestSecret GmbH och medlemmen vid användning av onlinebutiken.

AVSNITT 1 AVTALSPART

 1. Onlinebutiken BestSecret som tillhandahålls på Webbplatsen och Appen drivs av Best Secret. BestSecret är registrerat i Tyskland i handelsregistret vid Münchens lokala domstol under registernumret HRB 56240. Företagets säte är Margaretha-Ley-Ring 27, 85609 Aschheim, Tyskland. Vårt momsregistreringsnummer är DE 129473557.

 2. En del av onlinebutiken är BestSecrets marknadsplats ("marknadsplats"), på vilken utvalda tredje parter (nedan kallade "partners") erbjuder varor ("partnervaror"). Om medlemmen köper partnervaror i onlinebutiken är BestSecret också medlemmens avtalspartner eller en part i respektive köpavtal utöver respektive angiven partner. Detta innebär att medlemmen i fråga om partnervaror kan hävda alla sina rättigheter inte bara mot partnern utan också mot BestSecret. Partner är uteslutande företagare i den mening som avses i § 14 BGB (German Civil Code).

 3. Om medlemmen köper varor i onlinebutiken utanför marknadsplatsen (nedan "BestSecret-varor"), är endast BestSecret köpeavtalspartner.

 4. Om de varor som medlemmen valt är partnervaror eller BestSecret-varor eller om partnern är säljare av varorna tillsammans med BestSecret eller enbart BestSecret visas för medlemmen i fliken "Info om produkten" för respektive vara.

 5. För att underlätta läsbarheten benämns Partnern och BestSecret i denna Del B i allmänhet tillsammans som "(Säljaren)". Oavsett om Medlemmen köper Partnervaror eller BestSecret-varor avses i en klausul i det följande med "Säljaren" Partnern och/eller BestSecret beroende på konstellationen. För läsbarhetens skull benämns Partnervaror och BestSecret-varor alltid tillsammans som Varor i denna Del B.

AVSNITT 2 INGÅENDE AV AVTAL

 1. BestSecret har tillhandahållit en guide på help.bestsecret.se som en introduktion till beställningsprocessen och för att undvika fel vid användning av Webbplatsen/appen.

 2. Presentationen av Varor i onlineshop utgör inte ett bindande försäljningserbjudande. Det är bara en inbjudan till medlemmen att köpa varor från BestSecret.

 3. När han skickar beställningen genom att klicka på knappen "KÖP NU", utfärdar medlemmen ett bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal.

 4. Medlemmen får vanligtvis en e-postbekräftelse från BestSecret omedelbart efter att ha skickat en beställning. Köpet avslutas i allmänhet vid mottagandet av leveransbekräftelsen av medlemmen med avseende på de varor som anges i den. För alla möjliga betalningsmetoder ska medlemmen betala köpeskillingen i förskott fram till tidpunkten för mottagandet av leveransbekräftelsen. Mottagningsbekräftelsen efter beställningen dokumenterar endast att beställningen har mottagits och utgör inte acceptans av Medlemmens köperbjudande av Säljaren. Om Varorna inte är tillgängliga kommer BestSecret att informera Medlemmen omedelbart via e-post och återbetala eventuell förskottsbetalning till det ursprungliga betalningsmedlet utan dröjsmål.

 5. Säljaren är inte skyldig att acceptera köpeanbud från Medlemmen och kan vägra att acceptera dem när som helst utan att ange skäl. I sådana fall kommer medlemmen omedelbart att informeras via e-post om att hans beställning inte har accepterats. Medlemmen kommer att få full återbetalning för alla betalningar som redan gjorts.

 6. Varor säljs endast i normala hushållskvantiteter.

 7. Lägsta beställningsvärde är 200 SEK (brutto) per inköp (exkl. fraktkostnader).

 1. Säljaren priser anges inklusive mervärdeskatt.

 2. För medlemmen tillkommer i regel fraktkostnader för varje beställning. Fraktkostnaderna till ett avhämtningsställe uppgår till 49 SEK och för hemleverans till 89 SEK.

 3. Slutpriset inklusive fraktkostnader anges vid varje beställning.

AVSNITT 4 BETALNING

 1. Betalning kan ske med kreditkort, via "One Klarna", Köp mot faktura med, PayPal eller med voucher. BestSecret förbehåller sig rätten att neka vissa betalningsmetoder och att hänvisa till de övriga betalningsmetoderna.

 2. Säljaren accepterar kreditkort från bl.a. VISA, MasterCard och American Express. Bearbetningen sker via en extern betaltjänstleverantör. Efter att ha angett kreditkortsuppgifterna visas en ytterligare bekräftelsemask från banken med alla betalningsuppgifter. Medlemmen måste gå igenom respektive autentiseringsförfarande för sin bank och bekräfta kreditkortsbetalningen. Ytterligare information om autentiseringsförfarandet kan erhållas från din bank. Medlemmen är ansvarig för eventuella extra kostnader som uppstår på grund av hans fel i användningen av den valda betalningsmetoden, till exempel genom återkrav. Om Medlemmen betalar med kreditkort debiterar Säljaren köpeskillingen efter att ha mottagit beställningen.

 3. I samarbete med Klarna erbjuder vi dig betalningsmetoden "One Klarna". "One Klarna“ är en produkt från Klarna AB, Sveävagen 46, 11 34 Stockholm, Sverige. Om du väljer en betalningsmetod från Klarna kommer Klarna att hantera hela betalningsprocessen för vår räkning. Vi informerar dig härmed om att vi överlåter fordran från ditt köp till Klarna och att fakturabeloppet därför ska betalas till Klarna. Du kommer att få all information om fakturan, såsom förfallodatum eller kontoinformation, från Klarna via e-post. Klarnas betalningsmetoder är inte tillgängliga för alla erbjudanden och kräver bland annat ett oklanderligt kreditbetyg, vilket erhålls av Klarna. De fullständiga villkoren och integritetspolicyn för köp som betalas med Klarna och ytterligare information hittar du här.

 4. När du väljer betalningsmetoden PayPal omdirigeras medlemmen automatiskt till PayPal-webbplatsen i slutet av beställningsprocessen. Där kan medlemmen registrera sig och följa betalningsinstruktionerna för PayPal. PayPal-kontot debiteras direkt med motsvarande inköpsbelopp.

 5. Betalning med voucher omfattas av de villkor för voucher som anges i avsnitt A.6.

AVSNITT 5 LEVERANS

 1. Leverans sker bara inom Sverige.

 2. BestSecret skickar i regel BestSecret varorna via ett lämpligt transportföretag, t.ex. PostNord. Om en medlem beställer partnervaror kan avsändningen av en eller alla dessa varor också utföras av partnern. Om leveransen utförs av partnern kommer detta att anges för medlemmen på produktdetaljsidan för varorna samt i kundvagnen och under utcheckningen.

 3. För leverans måste en leveransadress anges dit varan kan levereras under ordinarie affärstid. Leveransen anses genomförd så snart varan levererats till angiven adress.

 4. Om Säljaren inte kan hålla en bindande leveranstid av skäl som Säljaren inte själv kan ansvara för (t.ex. force majeure), så informerar Säljaren utan dröjsmål medlemmen om detta och meddelar en ny leveranstid. Som force majeure gäller bland annat framför allt strejk, lock-out eller andra händelser på arbetsmarknaden, civila uppror, invasioner, terrorangrepp eller -hot, krig eller krigsförberedelser, brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, jordskred, epidemier eller andra naturkatastrofer eller avbrott i de privata eller offentliga telekommunikationsnäten, järnvägstrafiken, sjöfarten, flygtrafiken, speditionsföretag eller andra offentliga eller privata transportföretag samt alla övriga hinder som Säljaren inte har kunnat förutse och inte har att ansvara för. Om medlemmen inte kan godkänna denna leveranstid så äger han rätt att annullera köpet. Om betalning skett, så betalar Säljaren tillbaka denna utan dröjsmål. Parternas lagstadgade rättigheter berörs inte av detta. Säljaren ansvar för försenad leverans är begränsat enligt punkt 10.5.

AVSNITT 6 BIBEHÅLLANDE AV TITEL

Varorna förblir säljarens egendom till dess att köpeskillingen har betalats i sin helhet.

Avbokningsregler

Ångerrätt

Du har rätt att återkalla detta avtal inom fjorton dagar utan att ange några skäl.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part som inte är transportör har tagit det sista godset i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera Säljaren om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett otvetydigt uttalande (t.ex. per brev, telefon eller e-post eller genom att returnera varorna). Du kan alltid informera oss (Best Secret GmbH, Margaretha-Ley-Ring 27, 85609 Aschheim, Tyskland, Tel: +46 (0) 840 309 482, E-Mail: [email protected]).

Du kan använda det bifogade exemplet på ångerblankett, även om detta inte är obligatoriskt.

För att uppfylla ångerfristen är det tillräckligt att skicka ditt meddelande om utövandet av ångerrätten eller varorna innan ångerfristen har löpt ut.

Konsekvenser av tillbakadragande

Om du frånträder avtalet måste vi återbetala alla betalningar från dig, inklusive fraktkostnader (med undantag för de extra kostnader som uppstår till följd av ditt val av en annan fraktmetod än vårt ekonomiska standardleveransalternativ) utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog ditt meddelande om frånträde av detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras avgifter på grund av denna återbetalning

Vi kan neka återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller du har lämnat bevis på att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som inträffar först

Du måste returnera eller överlämna varorna utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då du meddelade oss att du frånträder detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av fjortondagarsperioden.

Vi står för kostnaderna för att returnera varorna.

Du behöver bara betala för eventuellt minskat värde på varorna om värdeminskningen beror på hantering av varorna som inte var nödvändig för att kontrollera varornas kvalitet, egenskaper och funktion.

Exempel på ångerblankett

(Om du vill frånträda avtalet ska du fylla i detta formulär och skicka tillbaka det till oss).

Till

Best Secret GmbH, Margaretha-Ley-Ring 27, 85609 Aschheim, Tyskland

E-post: [email protected]

- Jag/vi (*) frånträder härmed det avtal som jag/vi (*) har ingått om att köpa följande varor (*)/få följande tjänster (*)
- Beställd den (*)/ mottagen den (*)
- Namn på konsument(er)
- Konsumentens/konsumenternas adress
- Konsumentens (konsumenternas) underskrift (endast för anmälan på papper)
- Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

AVSNITT 8 HANTERING AV RETURER OCH ÅTERBETALNINGAR

 1. Innan du returnerar varorna måste du packa dem säkert och omsorgsfullt.

 2. Vänligen skicka alltid returer till avsändaren av varan. Avsändaren kan antingen vara partnern när det gäller partnervaror eller BestSecret när det gäller BestSecret GmbH varor. Observera att varor från en beställning kan komma från olika avsändare och därför, om de returneras, måste returneras till olika returadresser.

 3. För returer till BestSecret, vänligen skapa en retur i ditt BestSecret-konto. En returetikett kommer då att skapas åt dig. För partnervaror som skickas direkt till dig av partnern kommer returetiketten redan att ingå i paketet tillsammans med dina beställda varor. Den korrekta returadressen anges alltid på returetiketten. Om du inte får någon returadress, vänligen kontakta kundtjänst under help.bestsecret.se. Vid behov, vänligen skicka partnervaran/varorna till:
  Best Secret GmbH
  Parsdorfer Strasse 13
  85586 Poing
  Tyskland

 4. För ytterligare information om returer se våra instruktioner på www.bestsecret.se/returnorders.htm.

 5. I händelse av en retur kommer återbetalningen att göras till den betalningsmetod som användes för den ursprungliga transaktionen.

AVSNITT 9 GARANTI

 1. Lagstadgade garantirättigheter gäller. Säljarens ersättningsskyldighet är begränsad i enlighet med avsnitt B.10.

 2. Om säljaren lämnar särskilda garantier påverkar dessa inte den lagstadgade garantirätten.

 3. Säljaren lämnar inte någon garanti för att Webbplatsen/Appen alltid kommer att vara tillgänglig, säker och fri från avbrott och defekter.

AVSNITT 10 ANSVAR

 1. Säljaren ansvarar utan begränsning för skador på liv, kropp eller hälsa (personskador) som orsakats av honom själv, hans juridiska ombud eller hans ställföreträdare samt för alla skador som orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.

 2. Säljaren är ansvarig utan begränsning om han uppsåtligen döljer fel och om han lämnar en kvalitetsgaranti.

 3. Säljaren är ansvarig för annan skada endast om han bryter mot en väsentlig avtalsförpliktelse eller en väsentlig förhandsförpliktelse. Väsentliga avtalsenliga skyldigheter är sådana som skyddar kundens avtalsenliga skyldigheter som avtalet måste ge honom i enlighet med dess innehåll och syfte; skyldigheter är också väsentliga om de måste uppfyllas för att avtalet ska kunna genomföras korrekt och om kunden litade på eller har rätt att lita på att de skulle uppfyllas. T.ex. måste säljaren överlämna varan till kunden fri från materiella och rättsliga fel, och att överföra äganderätten till varan till kunden. I sådana fall är ansvaret dock begränsat till avtalstypiska skador som var förutsebara när avtalet ingicks.

 4. Lagstadgat strikt ansvar och bestämmelserna i Produkthaftungsgesetz (produktansvarslagen) påverkas inte av ovanstående ansvarsbegränsning.

 5. Säljaren är inte ansvarig för förseningar eller avtalsbrott om förseningen eller avtalsbrottet orsakats av force majeure och inte är Säljarens fel. Med händelser utanför Säljarens kontroll avses särskilt strejk, lockout eller annan konfliktåtgärd, inbördeskrig, invasion, terroristattack eller terroristhot, krig eller förberedelse till krig, brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, jordskred, epidemi eller annan naturkatastrof eller fel i privata eller offentliga telekommunikationsnät, järnvägstransport, sjöfrakt, flygfrakt, speditörer eller andra offentliga eller privata transportmedel.

AVSNITT 11 RANKNINGAR

 1. Webbplatsen/Appen: erbjuder följande sorteringsalternativ för sortering av varorna:

  • Bästa säljare
  • Ny i
  • Pris i stigande ordning
  • Pris i fallande ordning
 2. Som standard sorteras varukategorier efter bästsäljare om du inte väljer ett annat alternativ för sorteringsordning. Under kampanjer sorteras varorna efter nya in om du inte väljer ett annat alternativ för sorteringsordningen.

 3. Sortering efter bästsäljare använder följande parametrar som sorteringsregler:

  1. a) Sortering av slutsålda varor längst ner på listan;
  2. b) Sortering av potentiellt icke passande storlekar, baserat på tidigare köp, längre ner i listan;
  3. c) Sortering av varor med en tillgänglighet på ≥ 75 % i första hand;, och
  4. d) Sortering (fallande) efter försäljningsresultat under de senaste sju dagarna, exklusive returer.
 4. Vid nyinmatningssortering används följande parametrar som sorteringsregler:

  1. a) Sortering av slutsålda varor längst ner på listan;
  2. b) Sortering av potentiellt icke passande storlekar, baserat på tidigare köp, längre ner i listan;
  3. c) Sortering efter det datum då varorna dök upp i onlineshop (nyare varor först);
  4. d) Sortering av varumärken enligt intern ranking av de enskilda varumärkena;
  5. e) Alfabetisk/numerisk sortering av designer/varumärkesnamn, och
  6. f) Alfabetisk/numerisk sortering efter artikelnummer.
 5. Vid sökfrågor (textsökning) från medlemmar får varorna ett sökvärde baserat på i vilken utsträckning de matchar sökfrågan. Varorna sorteras som standard efter nivån på sökvärdet. Vid sortering efter sökning används följande parametrar som sorteringsregler:

  1. a) Varornas sökvärde;
  2. b) Sortering av slutsålda varor längst ner på listan;
  3. c) Sortering av potentiellt icke passande storlekar, baserat på tidigare köp, längre ner i listan;
  4. d) Sortering (fallande) efter de senaste sju dagarnas försäljningsresultat utan hänsyn till returer;
  5. e) Sortering av varumärkena enligt intern rangordning av de enskilda varumärkena; och
  6. f) Alfabetisk/numerisk sortering efter artikelnummer.
 6. För att förbättra shoppingupplevelsen och medlemsnöjdheten kan sorteringsparametrarna ändras under en viss tidsperiod och, i synnerhet, nya sorteringsparametrar, inklusive användning av så kallade A/B-test, där en grupp medlemmar testar ett nytt sorteringsarrangemang eller nya sorteringsparametrar kan testas. Medlemmar har ingen rätt att vara en del av eller inte vara en del av något sådant A/B-test. BestSecret får kostnadsfritt använda feedback från medlemmar i samband med A/B-tester; Del A 12 gäller i tillämpliga delar.

 7. BestSecret får ingen ersättning för rankingen.

AVSNITT 12 PRODUKTBILDER PÅ WEBBPLATSEN/APPEN

 1. Produktbilderna på Webbplatsen/Appen är endast avsedda som illustration. Även om vi gör vårt bästa för att återge färgerna korrekt, kan vi inte garantera att din skärm återger dessa färger korrekt. De levererade varorna kan därför avvika något från de bilder som används.

 2. Varornas förpackning kan avvika från den som visas i bilder på Webbplatsen/Appen.

AVSNITT 13 Tillåten användning; förbud mot skrapning

 1. Webbplatsen och appen är ett slutet och skyddat utrymme som endast är tillgängligt för medlemmar. Webbplatsen och appen får endast användas för följande privata, icke-kommersiella ändamål: (i) söka efter och visa varor, (ii) jämföra varor, (iii) spara varor på önskelistan, (iv) göra beställningar, (v) granska/ändra beställningar, (vi) skicka inbjudningslänkar i enlighet med villkoren, (vii) använda VIP-klubben, inklusive åtkomst till andra webbplatser via länkar på webbplatsen och appen, och (viii) använda andra funktioner som kan tillhandahållas på webbplatsen och appen, (viii) använda andra funktioner på webbplatsen och appen som kan tillhandahållas av andra medlemmar i enlighet med villkoren, (viii) använda VIP-klubben i enlighet med villkoren, (i) söka efter och se varor, (ii) jämföra varor, (iii) spara varor till önskelistan, (iv) lägga beställningar, (v) granska/ändra beställningar, (vi) skicka inbjudningslänkar i enlighet med.

 2. Det är förbjudet att använda automatiserade system, applikationer, program, programvara och/eller funktioner för att samla in, läsa, extrahera och lagra data från onlinebutiken, i synnerhet information om priserna i onlinebutiken (s.k. scraping). Bestämmelserna i avsnitt A punkt 5.5 gäller i tillämpliga delar vid överträdelse av denna punkt 13.2. BestSecret förbehåller sig särskilt rätten att göra gällande straffrättsliga och civilrättsliga anspråk, särskilt anspråk på förbudsföreläggande och skadestånd.

AVSNITT 14 UPPHOVSRÄTT

Medlemmen får endast använda upphovsrättsskyddat material som används och visas på Webbplatsen/Appen för privata ändamål. Medlemmen får inte använda upphovsrättsskyddat material från tredje part som Säljaren använder för att representera sina varor för egna ändamål, om detta går utöver privat bruk.

AVSNITT 15 ALTERNATIV TVISTLÖSNING

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (ODR) som du hittar på www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är inte skyldiga eller villiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenter. Om du har frågor eller problem är du välkommen att kontakta oss direkt.