Sekretesspolicy

Spara som PDF-fil

Allmänna villkor för BestSecret Online Shop

(Gäller fr.o.m. 18.10.2022)

Innehåll

Inledning

A. Allmänna bestämmelser

B. Särskilda bestämmelser för BestSecret Onlineshop

Inledning

Genom att registrera dig som medlem hos BestSecret förklarar du dig införstådd med Best Secret GmbH:s (i det följande: ”BestSecret“) Allmänna villkor enligt nedan:

A. Allmänna bestämmelser

1. Allmänt

 1. Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan BestSecret och registrerade användare av BestSecret (i det följande ”medlem“)

  1. (a) vid användning av vår internetsida www.bestsecret.se (i det följande ” hemsida“) eller BestSecret-appen för mobila enheter (i det följande ”appen“) och

  2. (b) vid BestSecrets försäljning av varor (i det följande ”varor“) via hemsidan/appen (i det följande: ”BestSecrets tjänster“).

 2. För affärsförbindelser med BestSecret gäller endast dessa Allmänna villkor samt övriga angivna bestämmelser.

 3. Du kan ladda ned och skriva ut den senaste versionen av de Allmänna villkoren på www.bestsecret.se/terms.htm

 4. BestSecret äger rätt att ändra dessa Allmänna villkor enligt bestämmelserna under punkt 8.

 5. BestSecret förutsätter att du läser dessa Allmänna villkor innan du använder dig av BestSecrets tjänster. Om det är någon del av dessa Allmänna villkor du tycker är oklara, så ber vi dig kontakta BestSecret (https://help.bestsecret.se/s/contactsupport) med dina frågor.

 6. Vi ber dig observera att du genom att använda dig av BestSecrets tjänster, framför allt när du beställer en produkt, godkänner dessa Allmänna villkor. Om du inte är införstådd med dessa Allmänna villkor, så kan du inte nyttja BestSecrets tjänster.

2. Dataskydd

Skyddet av din personliga integritet är viktigt för BestSecret. Vid användning av BestSecret krävs det att vi sparar och behandlar dina personuppgifter. I vår dataskyddsförsäkran under www.bestsecret.se/data_protection.htm kan du ta del av info om vilka uppgifter om dig som BestSecret sparar och hur vi behandlar dem.

3. Medlemskap

 1. Endast medlemmar har tillgång till BestSecrets tjänster.

 2. För att bli medlem krävs att man blir inbjuden av en medlem.

 3. Bara fullt rättskapabla konsumenter kan bli medlemmar.

 4. Registrering kan endast ske online.

 5. Medlemskapet börjar gälla först när BestSecret har godkänt medlemsansökan.

 6. BestSecret är inte skyldigt att ta emot nya medlemmar.

 7. Varje fysisk person får bara ha ett medlemskonto hos BestSecret.

 8. Medlemskapet kan inte överlåtas.

 9. Medlemskapet är gratis.

 10. Medlemmen förbinder sig att följa de Allmänna villkoren. Inloggningsuppgifterna ska hållas hemliga. Vid misstanke om att inloggningsuppgifterna används av tredje person, är medlemmen skyldig att utan dröjsmål informera BestSecret och ändra lösenordet.

4. Medlemskapets löptid och uppsägning

 1. Medlemskapet gäller på obestämd tid.

 2. Medlemmen och BestSecret är alltid berättigade, att säga upp medlemskapet med omedelbar verkan utan att ange någon anledning. Uppsägning från medlem kan skickas med e-post till [email protected].

 3. Om en medlem inte beställer några varor under ett år eller mer via BestSecret-kontot, kan BestSecrets enligt egen bedömning avsluta BestSecret-konton. BestSecret kommer att meddela medlemmen via e-post inom rimlig tid före avaktivering och ge medlemmen möjlighet att förhindra avaktivering. Särskilt om medlemmen beställer varor via BestSecret-kontot fram till avaktiveringstidpunkt, kan BestSecret bortse från avaktivering. Även efter avaktivering av ett BestSecret-konto, kan en ny medlemsansökan göras; del A punkt 3 gäller då på motsvarande sätt.

 4. Uppsägningen påverkar inte redan gjorda beställningar i onlineshopen. Medlemmens eventuella ångerrätt berörs inte av uppsägningen. Efter att uppsägningen har trätt i kraft, kan fakturor och kontraktshandlingar endast utfärdas från fall till fall och med tydlig identifiering av BestSecret-kontot resp. medlemmen via kundservice.

 5. Om en medlem har invändningar mot de Allmänna villkoren eller delar av dem, så upphör medlemskapet automatiskt i och med att invändningen kommer in till BestSecret, efter det att BestSecret informerat om att medlemskapet kommer att upphöra och det gått rimlig tid mellan invändningen och medlemskapets avslutande.

5.1 Allmänt

 1. BestSecret belönar särskilt trogna medlemmar med en VIP-klubb. Medlemmarna kan samla poäng på vissa aktiviteter. Beroende på uppnådda poäng kan medlemmen komma upp i silver-, guld- eller diamantnivå. Hur du uppnår de olika statusnivåerna och vilka förmåner som dessa medför kan du läsa om i Help Center under VIP Club. Help Center hittar du här. Vissa förmåner erbjuds i samarbete med våra samarbetspartners. Dessa förmåner kan vara tidsbegränsade och kan när som helst upphöra att gälla utan angivande av skäl.

 2. Registrering av poäng kan dröja upp till fyra veckor.

 3. Uppnådd nivå gäller i 12 månader. Om du under den tiden kommer upp i en högre nivå, så flyttas du automatiskt upp till nästa högre nivå. Din nya nivå gäller också i 12 månader.

5.2 Rekommendation av nya medlemmar

 1. Varje medlem som har uppnått minst silvernivå, har möjlighet att rekommendera nya medlemmar. Hur du bjuder in nya medlemmar kan du läsa om här.

 2. Beroende på sin nivå har medlemmen rätt att bjuda in ett begränsat antal personer. Medlemmar som har uppnått silvernivå, kan i princip rekommendera 3 personer per år. Medlemmar som har nått guldnivå har rätt att rekommendera 5 personer per år. Medlemmar med diamantnivå kan rekommendera 10 personer per år.

 3. Man kan bara bjuda in potentiella nya BestSecret-kunder. Det går inte att rekommendera redan anmälda kunder, och kunder som BestSecret redan har nekat medlemskap.

 4. En person anses inbjuden om denne har registrerat sig som kund hos BestSecret på direkt rekommendation och genom att använda den inbjudningslänk han fått. Det går inte att rekommendera en person flera gånger.

 5. Det är uttryckligen förbjudet att spamma och skicka ut inbjudningar till personer som inte vill ha någon inbjudan till BestSecret. Ett godkännande ska inhämtas i förväg från den man vill rekommendera.

5.3 Provisionssystem

 1. Varje medlem som har uppnått minst silvernivå får del i den inbjudna personens omsättning i form av provision. För detta måste medlemmen bjuda in minst två vänner till BestSecret, vilka inom ett år gör vardera en beställning värd minst 1000 SEK och inte returnerar hela ordern. Från den tidpunkten uppdateras medlemmens provisionskonto och medlemmen får då tillgång till det, förutsatt att han kommit upp i minst silvernivå.

 2. Provisionen för silver- eller guldkunder uppgår till 5 % av den inbjudnas nettoomsättning (inköpssumma exkl. moms) och för diamantkunder 7 % av den inbjudnas nettoomsättning. Hur hög provisionen blir beror på vilken status den inbjudande medlemmen har vid den tidpunkt då den inbjudna registreras. Vid en statusändring anpassas inte provisionens storlek för tidigare rekommendationer.

 3. Provision gäller bara för fullt betalda beställningar som den inbjudna behållit helt och slutgiltigt och är tillgänglig först efter att dessa villkor är uppfyllda. Om den som bjudits in returnerar sin beställning, tillgodoskrivs ingen provision. Om den inbjudna använder rabattkuponger för sitt köp, så dras rabattkupongen av från nettoomsättningen vid provisionsberäkningen.

 4. Den provisionsperiod för vilken den inbjudande medlemmen tillgodoskrivs provision för de inköp som den inbjudna personen gjort omfattar 365 dagar räknat från den tidpunkten då den som inbjudits anmäler sig som kund hos BestSecret.

 5. Provision betalas ut i form av presentkort. Kontant utbetalning från provisionskontot kan inte ske. Provisionskontot kan uteslutande användas för beställningar hos BestSecret.

 6. Medlemmen ansvarar själv för den skatterättsliga hanteringen av provisionen.

 7. Provision kan lösas in senast vid utgången av det tredje året som gått efter det att den tilldelats.

 8. BestSecret förbehåller sig rätten att vid överträdelser av de Allmänna villkoren samt vid grov vårdslöshet, uppsåtligt handlande eller missbruk av alla slag spärra provisionskontot, återkräva beviljad provision samt vidta vidare rättsliga åtgärder.

5.4 Övrigt

 1. BestSecret förbehåller sig rätten att ändra villkoren i lojalitetsprogrammet enligt bestämmelserna i punkt 8, alternativt helt avsluta lojalitetsprogrammet.

 2. Vid överträdelser av de Allmänna villkoren samt vid grov vårdslöshet, uppsåtligt handlande eller missbruk av alla slag förbehåller sig BestSecret rätten att utesluta medlemmar från deltagande i lojalitetsprogrammet eller dra in vissa förmåner i lojalitetsprogrammet samt gå vidare med rättsliga åtgärder.

 3. Om lojalitetsprogrammet avslutas, fortsätter den förvärvade provisionen att gälla, med reservation för punkt 5.3.7 och 5.4.2.

 4. Om medlemskapet hos BestSecret upphör helt, förfaller provisionen.

6. Förbud mot spamming med inbjudningslänks för BestSecret

Det är förbjudet för medlemmen att spamma med inbjudningslänkar. Det är uttryckligen tillåtet att dela inbjudningslänkar i privata sociala nätverk och i den privata sfären.

7. Presentkort

7.1 Allmänt

 1. Presentkorten kan användas för köp av produkter från BestSecret. Presentkortet räknas då av från fakturabeloppet. Presentkort kan inte användas för betalning av fraktkostnader.

 2. Om beställningen överstiger presentkortets värde, så kan mellanskillnaden betalas med en annan giltig betalningsmetod.

 3. Ett presentkort kan bara användas en gång.

 4. Presentkort betalas inte ut i kontanter.

 5. BestSecret tar inget ansvar för förlust, stöld, förstörelse eller fördröjd överföring (t.ex. på grund av tekniska problem) av presentkort, om dessa händelser inte härrör från BestSecret-sfärens handlande.

 6. BestSecret förbehåller sig rätten att hänvisa till alternativa betalningssätt, förvägra leverans och/eller spärra medlemskonton, om det föreligger grundad misstanke om missbruk i samband med användningen av presentkort.

 7. Om man vill lösa in ett presentkort på sitt BestSecret-konto eller vill kontrollera ett aktuellt tillgodohavande, så loggar man in på www.bestsecret.se och väljer ”Presentkort“.

 8. Kundservice Vid klagomål eller frågor ber vi dig kontakta vår kundservice ([email protected]).

7.2 Särskilda bestämmelser för köpta presentkort

 1. Köpta presentkort kan lösas in senast tre år efter inköpsdatum.

 2. Om värdet på presentkortet överstiger fakturabeloppet, så sparas eventuellt restsaldo och tillgodoskrivs ditt BestSecret-konto. Kontant utbetalning av det återstående beloppet medges inte.

 3. Om medlemmen returnerar en beställning som betalats med ett köpt presentkort, så får denne ett returpresentkort på motsvarande belopp.

7.3 Särskilda bestämmelser för presentkort, som inte är köpta (”bonuspresentkort”)

 1. BestSecret förbehåller sig rätten att undanta vissa produkter från att köpas med bonuspresentkort.

 2. BestSecret förbehåller sig rätten att endast acceptera ett bonuspresentkort per beställning.

 3. Bonuspresentkort kan bara lösas in under en begränsad tidsperiod. De mister sin giltighet på det datum som anges på presentkortet. Giltighetstiden kan inte förlängas.

 4. Om bonuspresentkortets värde överstiger fakturabeloppet, så ersätts inte det överskjutande beloppet.

 5. Bonuspresentkort får inte överlåtas på annan person.

 6. Bonuspresentkort kan vara beroende av ett lägsta beställningsvärde. Om medlemmen returnerar varor och därigenom underskrider det lägsta beställningsvärdet, så förbehåller sig BestSecret rätten att annullera bonuspresentkortet.

 7. Bonuspresentkort betalas inte tillbaka vid retur av varor. Om medlemmen returnerar en del av varorna, så tillgodoräknas den del av bonuspresentkortets värde som motsvarar värdet på de varor som medlemmen behåller.

 8. BestSecret förbehåller sig rätten att lösa in bonuspresentkort med hänvisning till nya villkor. BestSecret kommer att informera om villkoren i förväg.

8. Ändringar i de Allmänna villkoren

 1. BestSecret äger rätt att ändra de Allmänna villkoren. BestSecret kommer bara att införa sådana ändringar om det är påkallat, framför allt med anledning av lagändringar, lagliga regelkrav eller andra särskilda skäl.

 2. För varje köp gäller vid för tidpunkten gällande Allmänna villkor.

 3. BestSecret kommer vid varje översyn av de Allmänna villkoren att ange tidpunkten för ändringen i inledningen av de Allmänna villkoren.

 4. BestSecret kommer att informera medlemmarna om betydande, dvs. inte bara redaktionella, ändringar i de Allmänna villkoren i god tid i förväg via hemsidan/appen eller per e-post. Du anses ha godkänt ändringarna om du inte anmält några invändningar inom den angivna tidsfristen innan de nya Allmänna villkoren börjar gälla. Om du inte är införstådd med ändringarna, så kan du innan de nya Allmänna villkoren börjar gälla säga upp ditt medlemskap med omedelbar verkan och utan kostnad. Detta får du ytterligare information om i vårt ändringsmeddelande. Om du inte anmäler några invändningar, så läggs de Allmänna villkoren automatiskt till grund för medlemskapet och alla framtida inköp. Alternativt kan BestSecret också inhämta medlemmens uttryckliga godkännande av ändringarna i de Allmänna villkoren.

9. Bestämmelses ogiltighet

Om en eller flera bestämmelser i dessa Allmänna villkor blir ogiltiga, så berörs inte övriga bestämmelser av detta. I stället för de ogiltiga bestämmelserna träder gällande lagstiftning in.

10. Rättigheter

 1. Om du inte är införstådd med dessa Allmänna villkor och om BestSecret inte skulle reagera omedelbart på ställda krav, så innebär inte det att BestSecret ger upp några rättigheter. BestSecret förbehåller sig tvärtom rätten att hävda sina krav för framtiden.

 2. Dessa Allmänna villkor gäller mellan BestSecret och dess medlemmar. Tredje person kan inte hävda några anspråk med hänvisning till dessa.

 3. Du godkänner redan nu att BestSecret, förutsatt att gällande lagstiftning följs, kan överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor på andra bolag, utan att det medför någon inskränkning av dina rättigheter och skyldigheter.

 4. Medlemmen får bara överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor till tredje person efter BestSecrets skriftliga medgivande.

 5. För att kunna fullgöra sina åtaganden enligt avtalet med sina kunder och framför allt för att kunna leva upp till de dataskyddsrättsliga skyldigheterna, förbehåller sig BestSecret rätten att anlita lämpliga tjänsteleverantörer, till exempel transportföretag.

11. Tillämplig lag

Vid eventuell tvist ska svensk rätt gälla exklusive lag (1987:822) om internationella köp (CISG). I handeln med slutkonsumenter inom Europeiska unionen är också lagstiftningen på slutkonsumentens bosättningsort eller stadigvarande vistelseort tillämplig, såvitt det tvingande handlar om konsumenträttsliga bestämmelser.

12. Kontakt, synpunkter och klagomål

Om du vill kontakta BestSecret med hänvisning till dessa Allmänna villkor eller till de dokument som refereras till häri, ber vi dig skriva till: Best Secret GmbH, Margaretha-Ley-Ring 27, 85609 Aschheim, Tyskland eller skicka e-post till: [email protected].

BestSecret hör gärna ifrån dig och är alltid intresserad av att förbättra sin service och sitt utbud. När du skickar oss dina synpunkter godkänner du att BestSecret kan använda sig av dina förslag utan ersättning.

Om BestSecret skulle behöva kontakta dig, så sker det per e-post eller brev till den adress du uppgivit.

Allmänna Reklamationsnämnden kan pröva tvister mellan konsumenter och företag (i den mån nämnden är behörig och tvisten lämpar sig för nämndens prövning).

B. Särskilda bestämmelser för BestSecret Onlineshop

Följande bestämmelser reglerar förhållandet mellan BestSecret och medlemmen vid användning av BestSecrets Onlineshop.

1. Avtalspartner

BestSecrets Onlineshop inklusive BestSecrets marknadsplats, som du hittar på vår hemsida och i appen, drivs av Best Secret GmbH. BestSecret är registrerat i Tyskland i Münchens tingsrätts handelsregister (Handelsregister des Amtsgerichts München) under registreringsnummer HRB 56240. Bolagets säte är Margaretha-Ley-Ring 27, 85609 Aschheim, Tyskland, momsregistreringsnummer DE 129473557. Kontraktspartner är alltid BestSecret, även om kunden beställer en vara (-or) från BestSecrets marknadsplats.

2. Beställning

 1. Som vägledning för hur man beställer och för att förebygga fel vid användning av hemsidan/appen har BestSecret lagt ut en lathund på help.bestsecret.se som steg för steg och i överensstämmelse med gällande lagbestämmelser och dessa Allmänna villkor guidar dig genom beställningsprocessen.

 2. Presentationen av varorna i online-shopen utgör inte något bindande säljerbjudande från BestSecret. Det är bara en uppmaning till medlemmen att beställa varor från BestSecrets utbud.

 3. Genom att skicka beställningen med ett klick på knappen ”KÖP NU“ lämnar medlemmen ett bindande anbud att ingå ett köpeavtal.

 4. Vanligtvis får medlemmen en beställningsbekräftelse från BestSecret per e-post direkt efter att han skickat in beställningen. Köpet kommer till stånd vid samtliga tillgängliga betalningssätt i och med att medlemmen tar emot beställningsbekräftelsen.

 5. BestSecret har ingen skyldighet att acceptera medlemmens beställning och kan när som helst och utan att ange skäl avböja beställningen. I detta fall informerar BestSecret medlemmen utan dröjsmål per e-post om att beställningen inte accepteras. Om medlemmen redan betalat, returneras betalningen i sin helhet till medlemmen.

 6. Varor säljs bara i rimliga hushållsanpassade volymer.

 7. Lägsta beställningsvärde är 200 SEK (brutto) per inköp (exkl. fraktkostnader).

 1. BestSecrets priser anges inklusive mervärdeskatt.

 2. För medlemmen tillkommer i regel fraktkostnader för varje beställning. Fraktkostnaderna till ett avhämtningsställe uppgår till 49 SEK och för hemleverans till 89 SEK.

 3. Slutpriset inklusive fraktkostnader anges vid varje beställning.

4. Betalning

 1. Betalning kan ske med kreditkort, Klarna direct debit, Köp mot faktura med Riverty, PayPal eller med presentkort. BestSecret förbehåller sig rätten att neka vissa betalningsmetoder och att hänvisa till de övriga betalningsmetodernan.

 2. BestSecret accepterar bland annat VISA, MasterCard och American Express kreditkort. Betalningsförfarandet sker via en extern betalningsleverantör. När man skrivit in kreditkortsuppgifterna kommer det upp ytterligare ett aktiveringsfält från banken med alla betalningsuppgifter. Medlemmen måste gå igenom sin banks verifieringsprocess och kan sedan verkställa kreditkortsbetalningen genom att bekräfta med en säkerhetskod. Närmare information om hur du verifierar betalningen får du av din bank. Medlemmen ansvarar själv för eventuella extra kostnader för fel som uppstår genom medlemmens egen förskyllan i användningen av vald betalningsmetod, till exempel vid bristande täckning. Vid betalning med kreditkort bokar BestSecret köpesumman när beställningen kommit in.

 3. I samarbete med Riverty erbjuder vi dig betalningssättet ”Köp mot faktura”. Riverty är en produkt från Riverty Group GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Tyskland. Om du bestämmer dig för att betala med ett betalningssätt från Riverty övertar Riverty den kompletta betalningsproceduren i vårt ställe. Vi informerar dig redan här om att vi kommer att till Riverty överlåta den fordran som uppstår med anledning av ditt köp och att det fakturerade beloppet därför ska betalas till Riverty. All information som gäller fakturan som exempelvis förfallodatum eller kontoinformation får du från Riverty via e-mail. Riverty-betalningssätten står inte till förfogande för alla erbjudanden och förutsätter bland annat en kreditupplysning utan anmärkning som inhämtas av Riverty. De fullständiga affärsvillkoren och integritetspolicyn i samband med köp som betalas med Riverty samt annan information hittar du här.

 4. Om medlemmen väljer betalningssättet PayPal kopplas han i slutet av beställningsprocessen automatiskt vidare till PayPals hemsida. Där kan medlemmen registrera sig och följa PayPals betalningsanvisningar. PayPal-kontot belastas direkt med den aktuella köpesumman.

 5. För betalning med presentkort gäller villkoren för presentkort under punkt A.7.

5. Leverans

 1. Leverans sker bara inom Sverige.

 2. BestSecret skickar i regel varorna via ett lämpligt transportföretag, t.ex. PostNord. Om en medlem beställer varor från BestSecrets marknadsplats, kan försändelsen av en eller alla dessa varor även expedieras av respektive marknadsplatspartner. Sker leveransen av en marknadsplatspartner, visas detta för medlemmen på varornas produktdetaljsida samt i varukorgen och kassan. Marknadsplatspartnerna är uteslutande entreprenörer.

 3. För leverans måste en leveransadress anges dit varan kan levereras under ordinarie affärstid. Leveransen anses genomförd så snart varan levererats till angiven adress.

 4. Om BestSecret inte kan hålla en bindande leveranstid av skäl som BestSecret inte själv kan ansvara för (t.ex. force majeure), så informerar BestSecret utan dröjsmål medlemmen om detta och meddelar en ny leveranstid. Som force majeure gäller bland annat framför allt strejk, lock-out eller andra händelser på arbetsmarknaden, civila uppror, invasioner, terrorangrepp eller -hot, krig eller krigsförberedelser, brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, jordskred, epidemier eller andra naturkatastrofer eller avbrott i de privata eller offentliga telekommunikationsnäten, järnvägstrafiken, sjöfarten, flygtrafiken, speditionsföretag eller andra offentliga eller privata transportföretag samt alla övriga hinder som BestSecret inte har kunnat förutse och inte har att ansvara för. Om medlemmen inte kan godkänna denna leveranstid så äger han rätt att annullera köpet. Om betalning skett, så betalar BestSecret tillbaka denna utan dröjsmål. Parternas lagstadgade rättigheter berörs inte av detta. BestSecrets ansvar för försenad leverans är begränsat enligt punkt 10.5.

6. Äganderättsförbehåll

Varorna förblir BestSecrets egendom intill dess att hela köpesumman betalats.

Ångerrättsregler

Ångerrätt

Du har rätt att inom fjorton dagar ångra ditt köp utan att ange något skäl.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dagen då du eller något av dig utsett bud, som inte är transportör, har tagit emot varan.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du kontakta

Best Secret GmbH, Margaretha-Ley-Ring 27, 85609 Aschheim, Tyskland

Tel: +46 (0) 840 309 482

E-post: [email protected]

och med ett utförligt ångermeddelande (t.ex. ett brev per post, telefon eller e-post) informera om ditt beslut att ångra köpet. För det ändamålet kan du använda dig av bifogad ångerrättsblankett, som dock inte är obligatorisk.

För att ångerrätten ska gälla måste du skicka ditt ångermeddelande innan den föreskrivna ångerfristen löpt ut.

Följder av ångerrätten

Om du ångrar ditt köp, kommer vi, utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar räknat från den dagen då ångermeddelandet kommit in till oss, att returnera alla betalningar vi har fått från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för tillkommande kostnader som uppstått om du har valt ett annat leveranssätt än den förmånligaste standardleveransen som vi erbjudit). Vid återbetalningen använder vi samma betalningsmetod som du har använt vid den ursprungliga transaktionen, såvida vi inte uttryckligen kommit överens med dig om något annat; i inget fall debiteras du några avgifter med anledning av denna återbetalning.

Vi kan neka återbetalning till dess att vi har fått tillbaka varorna eller till dess att du presenterat belägg för att du har returnerat varorna, beroende på vilken tidpunkt som inträffar först.

Du ska utan dröjsmål och i varje fall senast inom fjorton dagar räknat från den dagen, då du meddelat oss att du vill utöva din ångerrätt, returnera varorna eller överlämna dem till oss. Du anses ha hållit tidsfristen om du skickar tillbaka varorna innan ångerfristen på fjorton dagar har löpt ut.

BestSecret står för kostnaderna för retursändningen av varorna.

Du behöver bara betala för en eventuell värdeminskning av varorna, om denna värdeminskning beror på en hantering som inte varit nödvändig för att kontrollera varornas beskaffenhet, egenskaper eller funktionssätt.

Ångerblankett

(Om du vill ångra ditt köp ber vi dig att fylla i och returnera denna blankett.)

Till

Best Secret GmbH, Margaretha-Ley-Ring 27, 85609 Aschheim, Tyskland

E-post: [email protected]

- Härmed ångrar jag/vi min/vår beställning av följande varor/tjänster (*)
- Beställda den / mottagna den (*)
- Beställarens/beställarnas namn (*)
- Beställarens/beställarnas adress (*)
- Beställarens/beställarnas namnteckning/namnteckningar (endast vid skriftligt återkallande) (*)
- Datum

(*) Stryk det ej tillämpliga.

8. Retursändning

 1. Innan du returnerar varan måste den förpackas säkert och noggrant. Om det inte går att förpacka en vara på detta sätt, så ber vi dig att kontakta oss, så att vi kan ordna en upphämtning av varan.

 2. Skicka alltid returer till varuavsändaren. Avsändare kan antingen vara BestSecret eller vid varor, som du beställt via BestSecrets marknadsplats respektive marknadsplatspartner. Beakta att det kan förekomma, att varor från en beställning kommer från olika avsändare och ska därför vid en eventuell retursändning, skickas tillbaka till olika returadresser.

 3. För returer till BestSecret upprättar du i ditt BestSecret-konto en returanmälan. En returetikett upprättas då för dig. För varor som du beställer via BestSecrets marknadsplats och de som skickas direkt till dig från marknadsplatspartnern, levereras returetiketten redan i paketet tillsammans med din beställda produkt. Rätt returadress anges alltid på returetiketten. Om du inte får några uppgifter om returadressen, kontakta kundservice. I nödfall skickar du varan (-orna) till:
  Best Secret GmbH
  Parsdorfer Straße 13
  85586 Poing
  Tyskland

 4. För närmare information om retursändningar ber vi dig ta del av våra instruktioner på www.bestsecret.se/returnorders.htm.

9. Ansvar

 1. Ansvar gäller enligt vad som föreskrivs i lag. BestSecrets skadeståndsskyldighet är begränsad enligt punkt 10.

 2. Om BestSecret lämnar garantier, så berörs inte kundens lagstadgade rättigheter.

 3. BestSecret lämnar inga garantier för att hemsidan/appen alltid fungerar och är tillgänglig utan avbrott.

10. Skadeståndsansvar

 1. BestSecret har obegränsat för personskador samt för alla skador som orsakats på grund av uppsåt och grov vårdslöshet från BestSecrets, våra företrädares eller samarbetspartners sida.

 2. BestSecret har obegränsat ansvar för bedrägligt undanhållande av fel/brister samt för utfästelser gällande varans beskaffenhet.

 3. För övriga skador ansvarar BestSecret endast om en enligt avtalet viktig förpliktelse eller en före avtalets ingående viktig förpliktelse åsidosatts. Sådana viktiga avtalsförpliktelser är de som skyddar viktiga avtalsförpliktelser för kunden, som måste uppfyllas för att avtalet över huvud taget och i vederbörlig ordning ska kunna genomföras och vars genomförande kunden normalt har förlitat sig till eller får förlita sig till, t.ex. ska BestSecret leverera varan utan materiella och äganderättsliga brister och överföra ägandet till kunden. I sådana fall är ansvarets omfattning begränsat till vid avtalets ingående förutsebara och avtalstypiska skador.

 4. Ett lagstadgat strikt ansvar och bestämmelserna i produktansvarslagen berörs inte av ovanstående ansvarsbegränsning.

 5. BestSecret ansvarar inte för förseningar eller avtalsbrott som orsakats av force majeure och som BestSecret inte ansvarar för. Händelser som faller utanför BestSecrets kontroll är framför allt strejk, lockout eller andra händelser på arbetsmarknaden, civila uppror, invasioner, terrorangrepp eller -hot, krig eller krigsförberedelser, brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, jordskred, epidemier eller andra naturkatastrofer eller avbrott i privata eller offentliga telekommunikationsnät, järnvägstrafik, sjötransporter, flygtransporter, speditionsföretag eller andra offentliga eller privata transporter.

11. Rankings

 1. BestSecret erbjuder för sortering av varor på webbsidan/appen följande alternativ för sorteringsordningsföljd:

  • Topseller
  • Nyheter
  • Pris stigande
  • Pris sjunkande
 2. Som standard sorteras produktkategorierna efter Topseller, om du inte väljer ett annat sorteringsalternativ. Vid kampanjer sorteras varorna efter nyheter, om du inte väljer ett annat alternativ för sorteringsordningen.

 3. Topseller-sorteringen använder följande parametrar som sorteringsregler:

  1. a) Sortering av utsålda varor i slutet av listan;
  2. b) Sortering av potentiellt ej passande storlekar, baserat på tidigare inköp, vidare nedan i listan;
  3. c) Sortering av varor med en tillgänglighet på ≥ 75 % i första hand; och
  4. d) sortering (nedåtgående) enligt försäljningsresultat under de sista sju dagarna utan hänsyn till returer.
 4. Sorteringen av nyheter använder följande parametrar som sorteringsregler:

  1. a) Sortering av utsålda varor i slutet av listan;
  2. b) Sortering av potentiellt ej passande storlekar, baserat på tidigare inköp, vidare nedan i listan;
  3. c) Sortering efter lanseringsdatum för varorna i Webshop (nysläppta varor först);
  4. d) Sortering av märken enligt intern ranking av enskilda märken;
  5. e) Alfabetisk / numerisk sortering av designer-/märkesnamn; och
  6. f) Alfabetisk / numerisk sortering enligt artikelnummer.

 5. För sökfrågor (textsökningar) från medlemmar ges varorna ett sökvärde, som beror på i vilken utsträckning de matchar sökfrågan. Som standard sorteras varorna efter sökvärdets storlek. Därvid använder söksorteringen följande parametrar som sorteringsregler:

  1. a) Varornas sökvärde;
  2. b) Sortering av utsålda varor i slutet av listan;
  3. c) Sortering av potentiellt ej passande storlekar, baserat på tidigare inköp, vidare nedan i listan;
  4. d) Sortering efter lanseringsdatum för varorna i Webshop (nysläppta varor först);
  5. e) Sortering av märken enligt intern ranking av enskilda märken; och
  6. f) alfabetisk / numerisk sortering enligt artikelnummer.

 6. För att förbättra köpupplevelsen och medlembelåtenheten, kan BestSecret ändra sorteringsparametrarna under en viss tid och i synnerhet prova nya sorteringsparametrar, t.ex. med hjälp av så kallade A/B-tester, där en grupp av medlemmar provar en ny sortering eller nya sorteringsparametrar. Medlemmar kan inte ställa anspråk på att delta eller inte delta i sådana A/B-tester. BestSecret kan använda feedback från medlemmar som en del av A/B-tester utan kostnad; del A 12 gäller i enlighet därmed.

 7. BestSecret erhåller inte någon ersättning för Rankings.

12. Produktbilder på hemsidan/appen

 1. Produktbilderna på hemsidan/appen är endast till för att åskådliggöra varorna. Trots att vi gör vårt bästa för att återge färgerna optimalt, kan vi inte garantera att din bildskärm återger färgerna på ett korrekt sätt. De produkter som levereras kan därför avvika något från de bilder som använts.

 2. Förpackningen av varorna kan avvika från de som visas på bilderna på hemsidan/appen.

13. Ansvar för hyperlänkar

På hemsidan/appen har BestSecret lagt in länkar till tredje parts internetsidor och förklarar att BestSecret inte kan påverka utformningen eller innehållet på den länkade sidan. BestSecret distanserar sig därför från allt innehåll på tredje parts länkade sidor. BestSecret ställer sig inte bakom innehållet på de länkade sidorna. Detta gäller för alla länkar på hemsidan/appen och för allt innehåll på de sidor som länkarna hänvisar till.

14. Upphovsrätt

Medlemmen får endast använda sig av hela det upphovsrättsligt skyddade materialet som BestSecret använder och presenterar på hemsidan/appen för privata ändamål. Upphovsrättsligt skyddat material som tillhör tredje part och som BestSecret använder för att presentera sina varor får medlemmen inte använda sig av för annat än rent privat bruk.

15. Alternatieve geschillenbeslechting

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online-tvistlösning (Den europeiska onlineplattformen för tvistlösning), som du återfinner på hemsidan www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är varken skyldiga eller beredda att medverka i tvistlösningsprocesser genom ett tvistlösningsorgan för konsumenter. Om du har frågor eller problem, så kan du gärna ta Kontakt med oss direkt.